Panel Elektro - T�rkiye 'nin Lider Kiosk �retici Firmas�
1983 y�l�nda �stanbul'da kurulan panel elektro, T�rkiye elektrik pazar�n�n �nc� elektrik panel �reticisidir.

�retimine s�rekli olarak geli�en ve geni�leyen �r�n yelpazesiyle devam eden panel elektro'nun temel ilkesi �ncelikli olarak kalite ve standartlar do�rultusunda kullan�m ama�lar�na en uygun ��z�m� �retmektir.
HAKKIMIZDA
�RET�M �ZELL�KLER�

Mod�ler panellerimiz, fabrikasyon �retim (FAP) prensibiyle elektrik da��t�m, kontrol ve izleme gereksinimlerinin t�m�ne kar��l�k verebilecek �zellikte tasarlanm��t�r.


 •     Mod�lerlik
 •     Fabrikasyon �retim
 •     Standartlara uygunluk
 •     Uygulama kolayl���
 •     Farkl� markalarla tam uyumluluk
 •     Fonksiyonel mimari
 •     Sa�lam konstr�ksiyon
 •     Azami i�letme g�venli�i
 •     Y�ksek kalite-fiyat performans�
 •     G��l� teknik destek
 •     S�rekli �r�n geli�tirme, AR-GE
 •     IEC/EN 61439 Form 1 standart �retim
 •     IEC/EN 61439 Form 2 - Form 4 �retim se�ene�i


ELEKTROMONTAJ

Elektromontaj�n ilk a�amas� olan projelendirme IEC/EN normlar�na uygun olarak ePLAN P8 yaz�l�m�yla yap�lmakta ve yaz�l�m�n sa�lad��� temel fonksiyonlar d���nda markalama, cross-referans, terminal, kablo planlar� gibi t�m otomatik fonksiyonlar deneyimli proje ekibimiz taraf�ndan ger�ekle�tirilmektedir.

Projelendirme ve dok�mantasyon etkinli�imiz, saha ba�lant�lar� s�ras�nda olu�abilecek zaman ve malzeme kay�plar�n� en aza indirerek h�zl� montaj ekonomisi yarat�r. M��terilerimize sundu�umuz bu hizmet, �r�nlerimizin kalitesiyle �zde�le�en bir �st�nl�kt�r.
PFlex®
LOG
PCC
MCC
plugC®
ACS
BMS/DDC
HMVC
MVPCC
�MGE
HMI
DOMO
BMD
IDA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Panel Elektro
F�RMA PROF�L�
1983 y�l�nda �stanbul'da kurulan panel elektro, T�rkiye elektrik pazar�n�n �nde gelen elektrik panel �reticilerinden biri olarak �retimine s�rekli olarak geli�en ve geni�leyen �r�n yelpazesiyle devam etmektedir.

panel elektro panel �retiminin yan� s�ra standart kiosk ve m��terilerinden gelen talepler do�rultusunda �zel tip kiosk �retimine de b�y�k bir h�zla devam etmektedir. Kiosklar�m�zda anl�k durum takip yaz�l�m� ve autoupdate takip yaz�l�m� bulunmaktad�r. Kiosklar�n�za nerede olursan�z olun sadece bir ka� klavye t�klamas� ile internet �zerinden autoupdate yapabilirsiniz.

Kalite ve m��teri taleplerini standartlara uygunluk ko�uluyla kar��lamay� kural edinen firma, teknoloji kullan�m�n� ve �retim standart�n� y�kseltmeyi temel kural olarak benimsemi�, bu s�recin sonunda sekt�rel deneyimi ile pazarda hakl� bir �n kazanm�� ve yerel bir�ok �retici taraf�ndan izlenir olmu�tur.

Kurulu�undan ba�layarak i� pazar�n elektrik panel ihtiyac�n� kar��lamaya y�nelerek, uzmanl���n� teknolojiyi izlemekteki duyarl�l���yla birle�tirmi� ve uluslararas� alanda m��teri profilini �e�itlendirerek artt�rm�� olan panel elektro, uluslararas� pazarda da varl���n� kan�tlayarak pazar�n isteklerine cevap verebilir deneyim bilgi ve kalite d�zeyine ula�m��t�r.
H�ZMETLER�M�Z
Talepleriniz ve uluslararas� standartlar do�rultusunda a�a��daki kullan�m alanlar� ve sekt�rlere y�nelik �retimlerimizi ger�ekle�tiriyoruz. Farkl� alanlar i�in uygulamalar�n�z olmas� durumunda sizinle birlikte proje geli�tirebiliyoruz.
Kullan�m alanlar�           
      
* Enerji tesisleri, End�striyel kontrol       
* Enerji da��t�m merkezleri               
* Enerji y�netim merkezleri               
* Motor kontrol merkezleri               
* Kompanzasyon, Harmonik filtre          
* Ayd�nlatma kontrol ve da��t�m         
* Lokal da��t�m ve kontrol               
* S�re� kontrol merkezleri (PLC)          
* Da��t�lm�� I/O �niteleri               
* Bina y�netim sistemleri               
* OG - YG koruma, kontrol r�le merkezleri   
* Marshalling kabinleri              
* 19" network da��t�m merkezleri      
* Enerji ve saya� otomasyonu           
* Otomatik t�p dolum ve lojistik otomasyonu   
* �zel ��z�mler                   

Sekt�rler

* Enerji - n�kleer tesisler, r�zgar santralleri
* Fabrikalar, �retim alanlar�
* Petrokimya tesisleri
* Demir-�elik tesisleri
* �la� fabrikalar�
* �imento fabrikalar�
* Kimyasal �retim tesisleri
* Metalurji, madencilik
* Oteller, tatil k�yleri
* Havalimanlar�
* Ak�ll� binalar, al��veri� merkezleri
* Askeri �sler
* Marin
* Sa�l�k tesisleri, hastaneler
* Hosting merkezleri
* Toplu Konutlar

FABR�KA B�NAMIZ
7000 m² alana kurulu fabrika binam�z t�m �irket birimlerini �at�s� alt�nda bulundurmakta, hem �retim hem de y�netim merkezimiz olarak faaliyet g�stermektedir.

AR-GE, Projelendirme, �retim Planlama, Metal �retim, Mekanik ve Elektromontaj, �nsan Kaynaklar� ve Kalite Y�netimi, Proje Y�netimi & M�hendislik, Sat��, Pazarlama ve di�er y�netim birimlerini kapsayan binam�z ferah yap�s�yla dikkat �eker.

Fabrika binam�z�n gereken her t�rl� makina ve ekipmana sahip olmas� ve y�ksek �retim kapasitesi, m��teri beklentilerinin kar��lanabilmesi a��s�ndan y�ksek �nem ta��maktad�r.

panel elektro, b�y�k end�striyel tesisleriyle dikkat �eken ve gittik�e bu do�rultuda geli�mekte olan Sancaktepe b�lgesinde bulunmas�ndan dolay� lojistik anlamda da do�ru yerde bulunmaktad�r.
PERSONEL YAPILANMASI
panel elektro, 01.02.2016 itibariyle 47 tam zamanl� �al��ana sahiptir. Bu say�, yaz aylar�nda �al��an ge�ici personelimizi ve y�l boyunca bizimle �al��an stajyerlerimizi de kapsad��� takdirde ortalama 53 �al��an/ay olmaktad�r.

Firman�n i�e al�m politikas� "do�ru zamanda, do�ru i� i�in do�ru insan"d�r ve �irketin personeline kar�� sorumluluklar�n�n merkezinde gen� personel yap�s�n�n d�zenli mesleki e�itim ve ki�isel geli�im programlar� yoluyla s�rekli geli�imi ve ilerlemesi yatmaktad�r.

Firma personelinin ya� ortalamas� 37, ortalama e�itim s�resi 10 y�l, ortalama �al��ma s�resi ise 12 y�ld�r. A�a��da, panel elektro 'nun insan kaynaklar� yap�s�n� farkl� s�n�fland�rmalarda inceleyebilirsiniz:
A.    �al��anlar�n son ald�klar� e�itime g�re da��l�m�:
Lisans                  
�nlisans               
Teknik Lise               
D�z Lise       
�lk��renim / Di�er           

:   4
:   7
:   12
:   8
:   16
%8.5
%14.9
%25.5
%17.0
%34.0
B.    �al��anlar�n teknik niteliklerine g�re da��l�m�:
M�hendis / Teknik ��r.
Tekniker 
Teknisyen     
Di�er
:   3
:   7
:   12
:   25
%6.4
%14.9
%25.5
%53.2

C.    �al��anlar�n fonksiyonlara g�re da��l�m�:
�st Y�netim  
Orta Y�netim 
Teknik Birim
�retim   
�dari Destek             
Fonksiyonel Destek    

:   2
:   3
:   9
:   26
:   3
:   4
%4.3
%6.4
%19.1
%55.3
%6.4
%8.5
D.    �al��anlar�n cinsiyetlerine g�re da��l�m�:
Kad�n
Erkek
:   7
:   40
%14.9
%85.1
E.    �al��anlar�n ya� gruplar�na g�re da��l�m�:
18 - 25    
26 - 35       
36 - 45      
46+   

:   6
:   15 
:   17
:   9

%12.8
%31.9
%36.2
%19.1

PANEL ELEKTRO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emek Mah. Onur Cad. No:51 34785 Sancaktepe - Istanbul - TURKEY
Tel : +90 216 621 00 00 (pbx) Fax: +90 216 621 00 09