HMI - Operat�r Kontrol Aray�zleri
Panel Elektro
Konvansiyonel veya �a�da� kontrol sistemlerinde s�re� ile operat�r/kullan�c� aras�nda g�venli ileti�imi sa�layan HMI �r�nler �ok �e�itlidir.

panel elektro kontrol sistemleri ile operat�r diyalo�unu sa�layan temel �r�nlerden olan mimik diyagram �retiminde BENSENY (�spanya) ve DOMO (�talya) i�birli�iyle polikarbon film veya mozaik mimik diyagram se�enekleriyle birle�ik ��z�mler sunar.

Tasar�m zenginli�i ve se�enekleri,  projelerin gerekleri, standart, estetik ve ergonomik bile�enlerin t�m�n�n biraraya getirildi�i HMI �r�nler komple ��z�m felsefemizin ayr�lmaz bir par�as�d�r.

 • Kumanda, Kontrol Masalar�
 • DCS Kontrol Operasyon Masalar�
 • �zel Operat�r Konsollar�
 • Polikarbonat Film Mimik Diyagramlar
 • Mozaik Mimik Diyagramlar
 • Led Sinyaller ve Lambalar
 • Buton Gruplar�
 • Cross-led Pozisyon G�stergeleri

Merkezi kontrol ve otomasyon sistemlerinin yayg�nla�mas�yla birlikte operat�r - sistem diyalo�u sorunlar�, mimik diyagram ��z�mlerini dayatm��t�r. Mimik diyagramlar, bilgisayar ekranlar�n�n fiziki ve ergonomik yap�lar�n�n yetersizli�i nedeniyle �ne ��km��t�r.

Film diyagramlar esnek polikarbonat yap�s� ile bir panelin kapa��na, kontrol masas�na veya herhangi bir ba�ka y�zeye kolayl�kla uygulanarak etkin ve ergonomik bir yap� sunar.

 • S�re� izlemede vazge�ilmez ��z�m:
 • Polikarbon filmin sa�lad��� y�ksek avantaj
 • Mozaik diyagram �st�nl���; de�i�ebilirlik ve mod�lerlik
 • Geli�meye, b�y�meye a��k yap�
 • Uygulama �e�itlili�i ve aksesuar deste�i
 • Y�ksek g�rsellik ve ergonomi
PANEL ELEKTRO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emek Mah. Onur Cad. No:51 34785 Sancaktepe - Istanbul - TURKEY
Tel : +90 216 621 00 00 (pbx) Fax: +90 216 621 00 09
HMI - Operat�r Kontrol Aray�zleri
HMI - Operat�r Kontrol Aray�zleri
HMI - Operat�r Kontrol Aray�zleri