PFlex® MCC - Motor Kontrol Merkezleri
Panel Elektro
�retim hatlar�, fabrikalar, ak�ll� binalar, ar�tma tesisleri, pompa istasyonlar� gibi motor kontrol�n�n yo�un oldu�u t�m alanlarda geni� kullan�m olanaklar� bulunmaktad�r.

S�re� kontrol� gerektiren �retim hatlar� ve kontrol� i�in standartlara uygun ��z�mlerle PFlex® MCC i�letme ve bak�m kolayl��� g�z�n�nde bulundurularak tasarlanm��t�r.

Proje deste�imiz, konvansiyonel veya PLC - S�re� Denetleyiciler - ile kontrol sistemleri i�in �retti�imiz ��z�mler, bilgi birikimimiz ve deneyimlerimiz m��terilerimize sundu�umuz �nemli bir ayr�cal�kt�r.

MCC panellerinde en �nemli farkl�la�ma, yolverici se�iminde koruma ve kontrol ekipmanlar� aras�nda uygulama �zelli�ine ba�l� e�g�d�m sa�lanmas�d�r. Do�ru ekipman�n veya sistemin do�ru yerde kullan�lmas� ve kaliteli ekipmanla yap�lan komple ��z�mlerimiz i�letme g�venli�i ve yat�r�m verimlili�i gibi �nemli kriterleri son kullan�c� yarar�na ger�ekle�tirme gelene�imizin bir par�as�d�r.

Ekipman e�g�d�m� IEC 60947 standard�na uygun olarak ve uygulama �zelliklerine ba�l� olarak "Tip-1 veya Tip-2 Coordination" listelerinden se�ilmektedir.

 •     Devaml�l�k gerektiren �retim bantlar�
 •     Ba��ms�z s�re�ler veya makina kontrol panelleri
 •     Ak�ll� binalar, klima santralleri
 •     H�z kontrol (speed control) ve yumu�ak yolverici (softstarter) panelleri
 •     ACS (Otomasyon Kontrol Sistemleri) panelleri ile birle�ik �r�n ve proje deste�i
 •     BMS (Bina Y�netim Sistemleri) ak�ll� binalar y�netim panelleri
 •     Ya�am fonksiyonlar� destek panelleri
 •     Yang�n acil y�netim panelleri


 •     Form 1 - 4b seperasyon
 •     Plug-in yolverici �niteler
 •     �zel ko�ullara uygun �zel yolverici ��z�mleri
 •     EN 60947 standard�na uygun ekipman se�imi
 •     Tip-1 ve Tip-2 yolverici ekipman koordinasyonlar�
 •     Mod�ler kabinlerin sundu�u tasar�m kolayl�klar�
 •     �zel arabirim tasar�mlar�
 •     Uluslararas� normlarda proje �retimi
 •     Yat�r�m verimlili�i
 •     ��letme ve bak�m kolayl���
 •     Teknolojik ��z�mler
PANEL ELEKTRO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emek Mah. Onur Cad. No:51 34785 Sancaktepe - Istanbul - TURKEY
Tel : +90 216 621 00 00 (pbx) Fax: +90 216 621 00 09
PFlex� MCC - Motor Kontrol Merkezleri
PFlex� MCC - Motor Kontrol Merkezleri