Logstrup Omega �ekmeceli, Plug-in & Sabit Tip Paneller
Logstrup - Tip Testli �ekmeceli, Plug-In & Sabit Tip Paneller
Panel Elektro
Logstrup - Tip Testli �ekmeceli, Plug-In & Sabit Tip Paneller
Logstrup - Tip Testli �ekmeceli, Plug-In & Sabit Tip Paneller
Yat�r�m, i�letme g�venli�i ve �retim s�reklili�inin �nemli oldu�u t�m uygulamalar i�in vazge�ilmez bir �r�n olan Logstrup �ekmeceli,  plug-in ve sabit tip panel sistemlerini, panel elektroLogstrup i�birli�i ile T�rkiye ve uluslararas� pazara sunmak ��z�m ortakl��� hedefimizin bir par�as�d�r.

Temel faydalar�:
Minimum servis ve de�i�tirme s�resi, Enerjili �nitelerin kolay rekonfig�rasyonu, Farkl� �nite tiplerinin yer de�i�tirebilirli�i, Bak�m ve y�kseltme (upgrade) kolayl���, T�m �reticilerin komponentlerine uyumluluk, �ekmecelerde DeviceNet & Profibus uyumlulu�u, B�l�m ba��na 40 �niteye kadar ��k�� olana��.

Uygulama avantajlar�:
�al��ma emniyeti ve g�venilirli�i, Sistemin t�m� enerjiliyken �nite bak�m�, Ayr�labilir fonksiyonel yap�, De�i�tirilebilirlik ve geni�leme kolayl���, EN 61439 Form 4 b�l�mlendirme, �nite yedekleme kolayl���, �zel uygulamalar i�in �zel ��z�mler.

�ncelikli End�striler:
Kimya, �la�, Marin / Offshore, Petrokimya, �n�aat, Enerji.

�e�itli Se�enekler:
Sabit, Plug-in, �ekmeceli, Slimline, �nden Eri�im, Arkadan Eri�im

IEC, UL, Lloyd, ASTA Standartlar�na uyum, 250�den 8500A�e kadar 11 ak�m kademesinde Tip Test sertifikas�, Senkron Enerji Panellerinde en uygun ��z�m, Y�ksek ak�mlar�n olu�turdu�u manyetik alan etkisinde en d���k etki, T�m �reticilerin komponentlerine uyumlu konstr�ksiyon, Sismik, Vibrasyon ve �� Ark testleri, Form 1�den Form 4b�ye kadar seperasyon uygulamalar�, Ayn� formda G�� Da��t�m Paneli ve 19� kabin bir arada, �n ve arka y�zden eri�im, Yukar�dan veya a�a��dan bara/kablo giri�i.


PANEL ELEKTRO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emek Mah. Onur Cad. No:51 34785 Sancaktepe - Istanbul - TURKEY
Tel : +90 216 621 00 00 (pbx) Fax: +90 216 621 00 09
Logstrup - Tip Testli �ekmeceli, Plug-In & Sabit Tip Paneller
Logstrup - Tip Testli �ekmeceli, Plug-In & Sabit Tip Paneller
Logstrup - Tip Testli �ekmeceli, Plug-In & Sabit Tip Paneller
Logstrup - Tip Testli �ekmeceli, Plug-In & Sabit Tip Paneller
Logstrup - Tip Testli �ekmeceli, Plug-In & Sabit Tip Paneller
Logstrup - Tip Testli �ekmeceli, Plug-In & Sabit Tip Paneller